|   Montáže a stavebná činnosť

Klienti a referencie

LiV ELEKTRA, a. s.

LiV ELEKTRA, a. s.

Invest. akcia

Logistické centrum a Priemyselný park Sereď - TR 110/22kV Sereď

Obdobie

02 - 05/2018

Rozsah prác

Rozsah prác:

 • SO 603.1 – Budova spoločných prevádzok
SPIE Elektrovod, a. s.

SPIE Elektrovod, a. s.

Invest. akcia

Rozvodňa 400kV Bystričany

Obdobie

10/2017 - 04/2018

Rozsah prác

Rozsah prác:

 • SO510.3 – Stanovištia transformátorov VS a motogenerátora
 • SO520 – Budova spoločných prevádzok
 • SO523.1 – Domček ochrán DO1
 • SO523.2 – Domček ochrán DO2
 • SO523.3 – Domček ochrán DO3
 • SO646 – Zhromaždisko nebezpečných odpadov
 • SO690 – Komunikácie a spevnené plochy
EGEM, s. r. o.

EGEM, s. r. o.

Invest. akcia

Rozvodňa 400kV Horná Ždaňa - rozšírenie

Obdobie

06-07/2017

Rozsah prác

SO 311 – Zemné práce

 • odkop a vývoz 35 000m3 zeminy
EGEM, s. r. o.

EGEM, s. r. o.

Invest. akcia

Doplnenie 400kV vypínačov na 2. bloku Elektrárne Mochovce

Obdobie

08/2017 - 12/2018

Rozsah prác

Rozsah prác:

 • zemné práce
 • vybudovanie nových základových pätiek pre HOK a POK
 • vybudovanie káblových kanálov
 • prístupové komunikácie
 • oplotenie
 • kiosk
 • konečná úprava terénu
SAG Elektrovod, a. s.

SAG Elektrovod, a. s.

Invest. akcia

Súbor stavebných objektov pre TR 110/22kV Nováky

Obdobie

03-09/2017

Rozsah prác

Výstavba novej ES 110/22kV Nováky.

 • SO31 – realizácia pilót
 • SO34 – Budova spoločných prevádzok
 • SO38 – Osvetlenie Rozvodne 110kV
 • SO40 – Vonkajšia prístupová komunikácia
 • SO41 – Vnútorné komunikácie
 • SO45 – Hrubá úprava terénu
 • SO46 – Konečná úprava terénu
 • SO47 – Vonkajšie oplotenie
 • SO49 – Demolácie, demontáže
 • SO50 – Uzemnenie
 • SO51 – Bleskozvod
 • SO63 – Dažďová kanalizácia
 • SO64 – Splašková kanalizácia
 • SO66- Žumpa
 • SO71 – Vodovodná prípojka
 • SO91 – Monitorovacie vrty
 • SO01.1 – Vedenie V7740 – základy
 • SO01.2 – Vedenie V7632 – základy
 • SO01.3 – Vedenie V7631 – základy
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o.

Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o.

Invest. akcia

Nitra, káblové vedenie 2x110 kV

Obdobie

03-07/2017

Rozsah prác

Realizácia káblových kanálov pre VVN vedenie 110kV o celkovej dĺžke 7500m.

 • výkopové a zemné práce
 • realizácia pretlakov
 • zhutnenie podložia
 • uloženie káblových kanálov
 • vybudovanie spojkoviska
 • vybudovanie crossbondingových šiachiet
 • spätný zásyp
 • terénne úpravy
EGEM, s. r. o.

EGEM, s. r. o.

Invest. akcia

Doplnenie 400kV vypínačov na 1. bloku Elektrárne Mochovce

Obdobie

10/2016 - 02/2017

Rozsah prác

Rozsah prác:

 • zemné práce
 • vybudovanie nových základových pätiek HOK a POK
 • káblové kanály
 • prístupové komunikácie
 • oplotenie
 • kiosk
Východoslovenská energetika Holding, a. s.

Východoslovenská energetika Holding, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia budovy AB Prešov

Obdobie

09-11/2016

Rozsah prác

V rámci stavebných prác sa riešia opravy:

 • terasy s aplikáciou novej izolácie
 • stien s aplikáciou nových omietok
 • chodníka
EGEM, s.r . o.

EGEM, s.r . o.

Invest. akcia

Zabezpečenie rezervného napájania EBO V2 - 110kV kábel

Obdobie

07-08/2016

Rozsah prác

 • zemné práce
 • realizácia káblového kanála pre 110 kV vedenie v areáli EBO
 • konečné úpravy terénu
Východoslovenská distribučná, a. s.

Východoslovenská distribučná, a. s.

Invest. akcia

ES 110/22 kV Budulov - výstavba novej BSP

Obdobie

06 - 10/2016

Rozsah prác

Výstavba novej rozvodne ES 110/22kV Budulov a prekládka inžinierskych sieti v rámci objektov:

 • SO01 – Budova spoločných prevádzok
 • SO03 – Káblový kanál
 • SO05 – VN Vedenia
 • SO06 – Vnútroareálové spevnené plochy
 • SO07 – Úprava vodovodnej prípojky
 • SO08 – Úprava areálovej kanalizácie – žumpa
 • SO09 – OSvetlenie
 • SO10 – Oplotenie
 • SO12 – Búracie práce
 • SO14 – Terénne úpravy

 

SAG Elektrovod, a. s.

SAG Elektrovod, a. s.

Invest. akcia

VVN Výmena 110 kV Slovnaft

Obdobie

05/2016 - 10/2016

Rozsah prác

Realizácia káblového kanála o dĺžke 1063m.

 • zemné práce
 • demolácia pôvodného káblového kanála
 • vybudovanie nového káblového kanála
 • vybudovanie spojkoviska
 • terénne úpravy
PRODITECH, s. r. o.

PRODITECH, s. r. o.

Invest. akcia

400kV prepojenie SS Gabčíkovo - TR VE Gabčíkovo

Obdobie

05/2016

Rozsah prác

Zakladanie 4ks základových dielov stožiarov pre linku 2x400kV

 • zemné práce
 • montáž základových dielov stožiarov pre linku 2x400kV
 • zakladanie, centrovanie stožiarov pre linku 2x4000kV
 • betonáž základových dielov stožiarov
 • uzemnenie stožiarov
 • ošetrenie betónov
 • terénne úpravy
EGEM, s. r. o.

EGEM, s. r. o.

Invest. akcia

Pripojenie 110kV vedenia V8402 k transformátoru 7BCT2 Blok 2 EMO

Obdobie

04/2016 - 05/2016

Rozsah prác

 • demolácie základov odpojovačov
 • zemné práce
 • demolácia káblov 110kV
 • vybudovanie káblového kanála
 • montáž káblov 110kV
 • terénne úpravy
SAG Elektrovod, a. s.

SAG Elektrovod, a. s.

Invest. akcia

Montáž a inštalácia kabeláže systémov kontroly riadenia a eletro EMO

Obdobie

11/2015 - 12/2016

Rozsah prác

 • montáž oceľových lavičiek
 • ťahanie a montáž kabeláže
 • prestupy cez betónové steny
Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Zabezpečenie rezervného napájania V2 pre EBO

Obdobie

04/2016 - 05/2016

Rozsah prác

Zakladanie 15ks základových dielov stožiarov pre linku 1×110 kV

 • zemné práce
 • montáž základových dielov stožiarov pre linku 1x110kV
 • zakladanie, centrovanie stožiarov pre linku 1x110kV
 • betonáž základových dielov stožiarov
 • ošetrenie betónov
 • terénne úpravy
EGEM, s. r. o.

EGEM, s. r. o.

Invest. akcia

Vedenie 2x400kV Gabčíkovo - Veľký Ďur

Obdobie

12/2014 - 11/2015

Rozsah prác

Zakladanie 78 ks základových dielov stožiarov pre linku 2x400kV

 • zemné práce
 • montáž základových dielov stožiarov pre linku 2x400kV
 • zakladanie, centrovanie stožiarov pre linku 2x4000kV
 • betonáž základových dielov stožiarov
 • uzemnenie stožiarov
 • ošetrenie betónov
 • terénne úpravy
Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Prekládka NN vedenia pre diaľnicu D1 Hubová - Ivachnová

Obdobie

11/2014-08/2015

Rozsah prác

Zakladanie 26 ks základových dielov stožiarov pre linku 1×110 kV

 • zemné práce
 • montáž základových dielov stožiarov pre linku 1x110kV
 • zakladanie, centrovanie stožiarov pre linku 1x110kV
 • betonáž základových dielov stožiarov
 • ošetrenie betónov
 • terénne úpravy
 • vybúranie základových dielov stožiarov založených v betóne pôvodnej linky
SSE-Distribúcia, a. s.

SSE-Distribúcia, a. s.

Invest. akcia

Súbor energetických stavieb pre TR110/22kV Púchov a prístupové komunikácie

Obdobie

09/2014-05/2015

Rozsah prác

Výstavba novej ES 110/22kV Púchov

 • SO31 – Rozvodňa 110 kV
 • SO32 – Stanovište transformátorov
 • SO33 – Stanovište tlmivky
 • SO34 – Budova spoločných prevádzok
 • SO34 – Budova spoločných prevádzok – zdravotechnika
 • SO34 – Budova spoločných prevádzok – vzduchotechnika
 • SO34 – Budova spoločných prevádzok – elektroinštalácia
 • SO37 – Vonkajšie osvetlenie
 • SO40 – Vonkajšia prístupová komunikácia
 • SO41 – Vnútorné komunikácie
 • SO42 – Káblové kanály
 • SO45 – Hrubá úprava terénu
 • SO46 – Konečná úprava terénu
 • SO47 – Vonkajšie oplotenie
 • SO50 – Uzemnenie
 • SO56 – Slaboprúdové rozvody
 • SO59 – Elektronický zabezpečovací systém
 • SO63 – Dažďová kanalizácia – vsakovacie šachty pre BSP
 • SO66 – Žumpa
 • SO71 – Vodovodná prípojka
 • SO75 – Prípojka splaškovej kanalizácie
 • SO 82 –Vŕtaná studňa úžitkovej vody
 • Projekt organizácie výstavby
SSE-Distribúcia, a. s.

SSE-Distribúcia, a. s.

Invest. akcia

Dubnica nad Váhom - HC - kompletná rekonštrukcia TR110/22kV

Obdobie

05/2013 - 12/2014

Rozsah prác

SO31 – Rozvodňa 110 kV

SO32 – Stanovište transformátorov

SO34 – Budova spoločných prevádzok

SO34 – Budova spoločných prevádzok – kábelový kanál

SO36 – Rekonštrukcia kompresorovej stanice

SO37 – Vonkajšie areálové osvetlenie

SO38 – Pracovné osvetlenie R110kV

SO40 – Vonkajšie spevnené plochy

SO42 – Káblové kanály

SO45 – Príprava územia

SO46 – Konečná úprava terénu

SO47 – Vonkajšie areálové oplotenie

SO48 – Dočasné bezpečnostné oplotenie

SO49 – Demolácie

SO56 – Snímanie max. hladiny v žumpe

SO60 – Monitorovací systém protipožiarneho zabezpečenia

SO64 – Splašková kanalizácia + žumpa

SO71 – Vodovodná prípojka

SO81 – Vŕtaná studňa úžitkovej vody

Elitech, s. r. o.

Elitech, s. r. o.

Invest. akcia

Povrchové úpravy Volkswagen Bratislava

Obdobie

2013

Rozsah prác

Elitech, s. r. o.

Elitech, s. r. o.

Invest. akcia

Čistička odpadových vôd Štúrovo

Obdobie

2013

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

HC – Kompletná rekonštrukcia TR 110/22kV, Dubnica nad Váhom

Obdobie

2013

Rozsah prác

LiV Elektra, a. s.

LiV Elektra, a. s.

Invest. akcia

Nová Rozvodňa 22kV, Dubnica nad Váhom

Obdobie

2013

Rozsah prác

Proditech,s .r .o.

Proditech,s .r .o.

Invest. akcia

Pripojenie DG zdroja do terciáru T401 v Est Levice

Obdobie

2013

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Mokraď

Obdobie

2012

Rozsah prác

Energomont, s. r. o.

Energomont, s. r. o.

Invest. akcia

Stavebné úpravy Hotel Arcadia Bratislava

Obdobie

2012

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Medzibrod

Obdobie

2012

Rozsah prác

Proditech, s. r. o.

Proditech, s. r. o.

Invest. akcia

Diaľkové riadenie ES 400kV Veľký Ďur

Obdobie

2012

Rozsah prác

Energomont, s. r. o.

Energomont, s. r. o.

Invest. akcia

Výstavba mezonetových bytov Skalná rezidenica Hradný vrch Bratislava

Obdobie

2012

Rozsah prác

Proditech, s. r. o.

Proditech, s. r. o.

Invest. akcia

Disassembly of 1x220kV OHL No. V 272 and 1x220kV OHL No. V273

Obdobie

2012

Rozsah prác

MIROD, s. r. o.

MIROD, s. r. o.

Invest. akcia

Výstavba Wellness centra Hotela BRÁNICA****

Obdobie

2011

Rozsah prác

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

Invest. akcia

Výstavba Fotovoltaickej elektrárne Jastraba

Obdobie

2011

Rozsah prác

Proditech, s. r. o.

Proditech, s. r. o.

Invest. akcia

Diaľkové riadenie ES 400kV Veľký Ďur

Obdobie

2011

Rozsah prác

Energomont, s. r. o.

Energomont, s. r. o.

Invest. akcia

2x 400 kV Transmission Lines for ES Medzibrod

Obdobie

2011

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Mokraď

Obdobie

2011

Rozsah prác

Eletroenergetické montáže, a. s.

Eletroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia odpojovačov ovládania a ochrán R110kV, Rajec-Akumulátorovňa

Obdobie

2011

Rozsah prác

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

Invest. akcia

Výstavba Fotovoltaickej elektrárne Kalinovo I., Kalinovo II, Kalinovo III.

Obdobie

2010

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Žiar nad Hronom

Obdobie

2011

Rozsah prác

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

Invest. akcia

Výstavba Fotovoltaickej elektrárne Mikušovce

Obdobie

2010

Rozsah prác

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

EZ-Elektromont, a. s. a SSE Solar, a. s.

Invest. akcia

Výstavba Fotovoltaickej elektrárne Ľadovo 18, Ľadovo 19, Ľadovo 20

Obdobie

2010

Rozsah prác

Obec Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

Invest. akcia

Rekonštrukcia telocvične Základná škola Kalná nad Hronom

Obdobie

2010

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia R22kV Liptovský Mikuláš

Obdobie

2009

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia R22kV Lúčenec

Obdobie

2009

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia R22kV Tatranská Štrba

Obdobie

2009

Rozsah prác

Obec Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

Invest. akcia

Malá Vodná Elektráreň Kalná nad Hronom

Obdobie

2009

Rozsah prác

Obec Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

Invest. akcia

Rekonštrukcia internátov Kalná nad Hronom

Obdobie

2009

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Fiľakovo

Obdobie

2009

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia R110 Považská Bystrica

Obdobie

2008

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Pravenec

Obdobie

2008

Rozsah prác

Obec Kalná nad Hronom

Obec Kalná nad Hronom

Invest. akcia

Dom bojovej slávy Kalná nad Hronom

Obdobie

2008

Rozsah prác

Elektroenergetické montáže, a. s.

Elektroenergetické montáže, a. s.

Invest. akcia

Rekonštrukcia TR110/22kV Lísková

Obdobie

2008

Rozsah prác

Hyundai Nošovice, kompletná dodávka protipožiarnych náterovTakenaka Europe

Hyundai Nošovice, kompletná dodávka protipožiarnych náterovTakenaka Europe

Invest. akcia

Hyundai Nošovice, kompletná dodávka protipožiarných náterov

Obdobie

2006-2007

Rozsah prác

Takenaka Europe

Takenaka Europe

Invest. akcia

Kia Motors Slovakia, kompletná dodávka protipožiarnych náterov

Obdobie

2004-2005

Rozsah prác

Hľadáme ľudí

  Vyberte pozíciu: